Other Voices Cardigan 2024

Event date
October 31, 2024
-
November 2, 2024
Location
Cardigan, West Wales

Performers

No items found.

Event Details

St Mary's Church by Stuard Ladd

Live & Online | Tickets on sale now

We're delighted to announce that we’ll be back in lovely West Wales this Autumn for the fifth edition of Other Voices Cardigan!

Following a phenomenal sold-out event in 2023, we return to Cardigan 31 October - 2 November for another weekend of intimate livestreamed performances from St Mary’s Church hosted by Huw Stephens, a three-day music trail featuring over 50 of Ireland and Wales’ most exciting new acts, some inspiring conversations as part of the Clebran sessions plus lots more to be announced!

Last year’s Church lineup saw Mercury Prize nominees Yard Act, Scottish folk hero King Creosote, Double Welsh Music Prize winners Adwaith and more perform intimate shows for some lucky ticket winners.

Across the Music Trail, emerging Irish acts like Chalk, Lemoncello, Uly and more made the pilgrimage to West Wales, with homegrown talent like HMS Morris, Dead Method and Mace The Great all taking over the town of Cardigan with dynamite live sets.

This year’s festival attendees can expect another incredible curated line-up of breaking music drawn from across the genres, featuring everything from hip-hop, grime and electronica to post-punk, traditional and folk and everything in between.

Earlybird wristbands are on sale now priced at £35 and will give you unlimited access to over 80 Music Trail events around the town plus all the Clebran events at Mwldan over the three days.

As with all Other Voices events, Church tickets cannot be bought but buying a Music Trail wristband will automatically enter you into the draw to win golden tickets to be part of the audience, with another stellar line up to be announced in the coming months.

If you’d like to be a part of the action, the open call for performers will be opening later this Spring - join our mailing list below for further updates on what we have in store for you in 2024. 

SUBSCRIBE

Later this Spring highlights from last year’sOther Voices Cardigan will air as part of the new series of Other Voices.Performances and chats from Mercury Prize nominees Yard Act, alt-folk hero KingCreosote, Italian alt-pop sensation Sans Soucis, virtuosic composer Colm MacCon Iomaire, Welsh rockers The Joy Formidable acclaimed songwriter SusanO’Neill, double Welsh Music Prize winners Adwaith and triple harpist will all be available to stream worldwide via the RTÉ Player from Thu 28 March.

The festival celebrates the diversity and vibrancy of Welsh and Irish music, and offers a weekend of unparalleled musical experiences for all ages, with over 80 performances packed into bars, cafes, theatres and intimate venues around Cardigan, giving a platform to the best of new and emerging music from both sides of the Irish Sea and beyond.

Other Voices Cardigan 2024 is made possible with the support of Welsh Government and The Department of Tourism, Culture,Arts, Gaeltacht, Sport and Media and is produced by South Wind Blows in partnership with Mwldan and Triongl. The event will be filmed by Triongl for later broadcast.

Strands

OV Cardigan 2024 (Welsh)

31 Hydref - 2 Tachwedd | Aberteifi, Cymru | YnFyw ac Ar-lein | Tocynnau ar werth nawr

Mae’n bleser gennymgyhoeddi y byddwn yn ôl yn hyfrydwch Gorllewin Cymru yr hydref hwn ar gyferpumed ŵyl Lleisiau Eraill Aberteifi!

Yn dilyn digwyddiad hynod lwyddiannus yn 2023,dychwelwn i Aberteifi 31 Hydref - 2 Tachwedd am benwythnos arall oberfformiadau byw cartrefol o Eglwys y Santes Fair gyda Huw Stephens wrth yllyw, llwybr cerdd tridiau sy’n cynnwys dros 50 o actau newydd mwyaf cyffrousIwerddon a Chymru, sgyrsiau ysbrydoledig fel rhan o'r sesiynau Clebran a llawermwy i'w gyhoeddi!

Roedd lein-yp yrEglwys y llynedd yn cynnwys yr enwebeion Gwobr Mercury Yard Act, yr arwr gwerin o’r Alban King Creosote, y grŵp sydd wedi ennill y Wobr Gerddoriaeth Gymreigddwywaith Adwaith, a mwy, ynperfformio sioeau cartrefol ar gyfer yr enillwyr tocynnau lwcus.

Ar gyfer y Llwybr Cerdd, aeth artistiaidGwyddelig newydd fel Chalk, Lemoncello, Uly a mwy ar bererindod i OrllewinCymru, gyda pherfformiadau gan actau o Gymru fel HMS Morris, Dead Method a Mace The Great i gyd yn gwefreiddiotref Aberteifi gyda setiau byw ffrwydrol.

Gall mynychwyr yr ŵyl eleni ddisgwyl lein-yparall o gerddoriaeth syfrdanol sydd wedi’i dethol yn ofalus ac sy’n tynnu arbob genre, gan gynnwys popeth o hip-hop, grime ac electronica i ôl-pync,traddodiadol a gwerin a phopeth yn y canol.

Mae bandiau arddwrn Pris Cynnar ar werth nawram £35 a byddant yn rhoi mynediad anghyfyngedig i chi i dros 80 o ddigwyddiadauLlwybr Cerdd o gwmpas y dref yn ogystal â holl ddigwyddiadau Clebran yn yMwldan dros y tridiau.

Fel gyda holl ddigwyddiadau Lleisiau Eraill,ni ellir prynu tocynnau ar gyfer yr Eglwys, ond bydd prynu band arddwrn yLlwybr Cerdd yn eich cynnwys yn awtomatig yn y raffl i ennill tocynnau aur ifod yn rhan o’r gynulleidfa, a chaiff lein-yp serol arall ei gyhoeddi yn ystody misoedd nesaf.

Os hoffech chi fod yn rhan o’r digwyddiad,bydd yr alwad agored am berfformwyr yn agor yn nes ymlaen y gwanwyn hwn -ymunwch â’n rhestr bostio isod am ddiweddariadau pellach ar yr hyn sydd gennymar y gweill i chi yn 2024.

TANYSGRIFWCH

Nes ymlaen ygwanwyn hwn, bydd uchafbwyntiau Lleisiau Eraill Aberteifi y llynedd yn cael eudarlledu fel rhan o gyfres newydd Other Voices. Bydd perfformiadau a sgyrsiaugan yr enwebeion Gwobr Mercury Yard Act, yr arwr gwerin-amgen KingCreosote, yr act bop-amgen wefreiddiol o’r Eidal Sans Soucis, ycyfansoddwr penigamp Colm Mac Con Iomaire, y rocwyr Cymreig The JoyFormidable, y gyfansoddwraig Wyddelig o fri Susan O'Neill, y grŵp aenillodd y Wobr Gerddoriaeth Gymreig ddwywaith Adwaith a’r delynores deires arloesol o Gymru Cerys Hafana igyd ar gael i'w ffrydio ledled y byd drwy RTÉ Player o ddydd Iau 28 Mawrth.

Mae’r ŵyl yn dathlu amrywiaeth a bywiogrwyddcerddoriaeth Cymru ac Iwerddon, ac yn cynnig penwythnos o brofiadau cerddorolheb ei ail i bob oed, gyda dros 80 o berfformiadau mewn bariau, caffis,theatrau a lleoliadau cartrefol o gwmpas Aberteifi, gan roi llwyfan i oreuoncerddoriaeth newydd a cherddoriaeth sy'n dod i'r amlwg ar ddwy ochr MôrIwerddon a thu hwnt.

MaeLleisiau Eraill Aberteifi 2024 yn bosib gyda chefnogaeth gan Lywodraeth Cymrua’r  Adran Twristiaeth, Diwylliant,Celfyddydau, Gaeltacht, Chwaraeon a Chyfryngau a chaiff ei chynhyrchu gan SouthWind Blows mewn partneriaeth â’r Mwldan a Triongl. Bydd Triongl yn ffilmio’rdigwyddiad er mwyn ei ddarlledu nes ymlaen.

____

Other Voices Cardigan is staged with the support and investment of Welsh Government and The Department of Tourism, Culture, Arts, Gaeltacht, Sport and Media and is produced by South Wind Blows in partnership with Mwldan and Triongl. This project is part-funded by the UK Government through the UK Shared Prosperity Fund, Levelling Up supported by Ceredigion County Council. The event will be filmed by Triongl for later broadcast on RTÉ.

Mae Lleisiau Eraill Aberteifi yn cael ei lwyfannu gyda chefnogaeth a buddsoddiad Llywodraeth Cymru a’r Adran Twristiaeth, Diwylliant, y Celfyddydau, y Gaeltacht, Chwaraeon a’r Cyfryngau ac fe’i cynhyrchir gan South Wind Blows mewn partneriaeth â Mwldan a Triongl. Mae'r prosiect hwn yn cael ei ariannu'n rhannol gan Lywodraeth y DU drwy Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU, Ffyniant Bro gyda chefnogaeth Cyngor Sir Ceredigion. Bydd y digwyddiad yn cael ei ffilmio gan Triongl i'w ddarlledu yn ddiweddarach ar RTÉ.

Open Call 2024

Are you interested in playing Other Voices Cardigan this year?

We are on the hunt for brilliant talent to perform at Other Voices Cardigan and we've set up a submissions form to make it easier for you to send us your music.

Open to established and emerging professional artists from Wales and Ireland.

Apply by 12 April 2024. Successful applicants will be contacted by our Music Team by 31 May 2024. Thanks in advance for taking the time to submit your music. Please note that due to the volume of applicants we won't be able to get in touch with everyone or provide feedback on submissions.

Oes gennych chi ddiddordeb mewn chwarae yn Lleisiau Eraill Aberteifi eleni?

Rydym yn chwilio am dalent wych i berfformio yn Lleisiau Eraill Aberteifi ac rydym wedi llunio ffurflen gyflwyno i'w gwneud yn haws i chi anfon eich cerddoriaeth atom. Cyflwynwch gais erbyn 12.04.24. Bydd ein tîm cerddoriaeth yn cysylltu ag ymgeiswyr llwyddiannus erbyn 31ain Mai.

Mae ein Galwad Agored am geisiadau bellach ar agor i artistiaid proffesiynol sefydledig a’r rhai sy’n dechrau dod i’r amlwg o Gymru ac Iwerddon.

Yna, bydd ein tîm cerddoriaeth yn dewis a dethol ar gyfer y llwybr cerdd. Diolch ymlaen llaw am gymryd yr amser i gyflwyno'ch cerddoriaeth. Sylwch, oherwydd nifer yr ymgeiswyr, ni fyddwn yn gallu cysylltu â phawb na rhoi adborth ar gyflwyniadau. Bydd ein tîm cerddoriaeth yn cysylltu ag ymgeiswyr llwyddiannus.