• Cardigan Lineup

1st & 2nd November 2019 // 1af & 2ail Tachwedd 2019

We're delighted to reveal the artists who will be joining us in St Mary's Church in Cardigan, Wales!  These performances will be simultaneously broadcast live to screens in and around the town so that the local community and visitors to the town alike can share in the excitement of this exceptional experience. 

If you've already registered for an Other Voices Cardigan wristband you will automatically be entered into the draw to win tickets to the St Mary's Church concerts, as well as other prizes in the run up to the Festival.
--------------------------------------------------------------------------------
Mae'n bleser gennym ddatgelu'r actau cyntaf bydd yn ymuno â ni yn Eglwys y Santes Fair yn Aberteifi, Cymru! Caiff y perfformiadau hyn eu darlledu'n gydamserol i nifer o sgriniau yn y dref ac o’i chwmpas fel y gall y gymuned leol ac ymwelwyr â’r dref rannu yn y cyffro o'r profiad eithriadol hwn.

Os ydych eisoes wedi cofrestru ar gyfer band arddwrn Lleisiau Eraill - Aberteifi, cewch eich cynnwys yn awtomatig i'r gystadleuaeth i ennill tocynnau i gyngherddau yn Eglwys y Santes Fair, yn ogystal â gwobrau eraill yn y cyfnod cyn yr Ŵyl.

  • OV Cardigan Music Trail

Music Trail

​In addition to St Mary’s Church there will also be a number of ‘Music Trail’ venues located around the town which will be presenting more than 25 artists. 

Admission is free of charge after a one-off registration fee of £5 per person which covers a wristband that enables free entry to Music Trail venues. Wristband holders will be entered into a draw to win prized admission tickets to the performances at St Mary’s Church and tickets will also be allocated via competitions in media and social media, check @OtherVoicesLive for details.

Registration is now open

CLICK HERE TO REGISTER 

The Other Voices Music Trail will feature 25 acts in 45+ performances across 12 venues. Taking part in the Trail are A.A. Williams, Accü, Ail Symudiad, Breichiau Hir, Bryde, Cynefin, Daithí, Eädyth, Gwenifer Raymond, Junior Brother, JyellowL, Kidsmoke, Kitt Philippa, Kizzy Crawford, Maija Sofia, Matthew Frederick, Participant, ROE, SERA, SYBS, Thallo, The Cosmics, TJ Roberts, TOUTS, and Ynys.

--------------------------------------------------------------------------

Eglwys y Santes Fair fydd y prif leoliad ar gyfer Lleisiau Eraill - Aberteifi, ac yno cynhelir y prif actau. Caiff y digwyddiadau hyn eu darlledu’n fyw yn gydamserol i sgriniau o fewn ac o gwmpas y dref fel bod y gymuned leol ac ymwelwyr â’r dref yn gallu dod ynghyd i rannu cyffro’r profiad eithriadol hwn.

Yn ogystal ag Eglwys y Santes Fair, bydd nifer o leoliadau ‘Trywydd Cerdd’ o gwmpas y dref a fydd yn cyflwyno mwy na 25 o artistiaid. Mae mynediad yn rhad ac am ddim yn dilyn ffi gofrestru un tro o £5 y pen sy’n cynnwys band arddwrn, a bydd hwn yn caniatáu mynediad am ddim i leoliadau sy’n cynnal y Trywydd Cerdd.

Mae cofrestru bellach ar agor

 Bydd Llwybr Cerdd Lleisiau Eraill yn cynnwys 25 act mewn 45+ perfformiad ar draws 12 lleoliad. Yn cymryd rhan yn y Llwybr mae A.A. Williams, Accü, Ail Symudiad, Breichiau Hir, Bryde, Cynefin, Daithí, Eädyth, Gwenifer Raymond, Junior Brother, JyellowL, Kidsmoke, Kitt Philippa, Kizzy Crawford, Maija Sofia, Matthew Frederick, Participant, ROE, SERA, SYBS, Thallo, The Cosmics, TJ Roberts, TOUTS, ac Ynys.

 

  • Live Streaming Venues

LIVE STREAMING VENUES | LLEOLIADAU FFRUDIO BYW

All performances at St. Mary's Church will be streamed live in the following venues:
Caiff yr holl berfformiadau yn Eglwys y Santes Fair eu ffrydio’n fyw yn y lleoliadau canlynol:
 
Theatr Mwldan, Small World Theatre / Theatr Byd Bychan, Pizza Tipi, Castle Pavilion / Pafiliwn y Castell, The Grosvenor / Y Grosvenor, Crwst, Quay Street Studios / Stiwdios Stryd y Cei, Bell Hotel, The Lamb Inn, Angel Hotel, The Red Lion, Cardigan Guildhall / Neuadd y Dref 

  • Clebran

In addition to the 58 live music performances on the 1st and 2nd November, audiences at Other Voices Cardigan can also attend another new event for Cardigan - the Clebran sessions. Come and listen in on a series of fascinating informal conversations with artists, journalists, politicians and other special guests who will meet in Cardigan's historic Guildhall to chew the fat over today's burning issues and explore further the common ground between Wales and Ireland in a rapidly shifting political landscape. We’ll be delving into our shared cultural heritage and the many other characteristics that Wales and Ireland share: language, some of Europe's oldest continuous living traditions, our global prominence in creativity and the arts, peripherality; and exploring the role of the creative industries as a enabling force in rural economies as cultural innovation moves ever closer to the heart of policy and action.

Expect a plethora of lively conversations and chats and musings on music, literature, film, politics and all things in between, with five engaging sessions over two days hosted by Jude Rogers, Angharad Elen and Ellen Coyne.

Contributors to Clebran will include 9Bach frontwoman Lisa Jen, Radie Peat (Lankum), Gwenno Saunders, TOUTS, Elin Jones AM, Professor Richard Wyn Jones, Philip King, Eluned Morgan AM, Minister for International Relations and the Welsh Language, and Denise Hanrahan, Consul General of Ireland.

The sessions will be open to anyone with a Music Trail wristband and will be offered on a first-come-first-served basis. Simultaneous translation will be available throughout. Sessions will last approximately 45 mins each, see Music Trail schedule for details. Wristband registration via https://mwldan.ticketsolve.com/shows/873610828?locale=en-GB

--------------------------------------------------

Yn ogystal â'r 58 o berfformiadau cerddoriaeth fyw ar y 1af a'r 2ail o Dachwedd, gall cynulleidfaoedd Lleisiau Eraill Aberteifi hefyd fynychu digwyddiad newydd arall ar gyfer Aberteifi - y sesiynau Clebran. Dewch i wrando ar gyfres o sgyrsiau anffurfiol hynod ddiddorol gydag artistiaid, newyddiadurwyr, gwleidyddion a gwesteion arbennig a fydd yn cwrdd yn Neuadd hanesyddol Tref Aberteifi i gnoi cil dros bynciau llosg cyfoes ac i archwilio ymhellach i'r tir cyffredin rhwng Cymru ac Iwerddon mewn tirwedd wleidyddol sy'n newid yn gyflym. Byddwn yn ymchwilio i'n treftadaeth ddiwylliannol gyffredin a'r nifer o nodweddion eraill y mae Cymru ac Iwerddon yn eu rhannu: bod ar y cyrion, iaith, rhai o draddodiadau byw parhaus hynaf Ewrop, ein hamlygrwydd byd-eang mewn creadigrwydd a'r celfyddydau; ac archwilio rôl y diwydiannau creadigol fel grym galluogi mewn economïau gwledig wrth i arloesi diwylliannol symud yn fwyfwy agos at galon polisi a gweithredu.

 

Disgwyliwch ddigonedd o sgwrsio bywiog a chlebran a synfyfyrio ar gerddoriaeth, llenyddiaeth, ffilm, gwleidyddiaeth a phob dim rhyngddynt, gyda phum sesiwn ddiddorol dros ddau ddiwrnod bydd yn cael eu harwain gan Jude Rogers, Angharad Elen ac Ellen Coyne. Bydd y rhai sy'n cyfrannu i Clebran yn cynnwys prif gantores 9Bach Lisa Jên, Radie Peat (Lankum), Gwenno Saunders, TOUTS, Elin Jones AC, yr Athro Richard Wyn Jones, Philip King, Eluned Morgan AC, Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol, Denise Hanrahan, Prif Gonswl Iwerddon.

 

Bydd y sesiynau ar agor i unrhyw un sydd â band arddwrn y Llwybr Cerdd ac yn cael eu cynnig ar sail y cyntaf i'r felin. Bydd cyfieithu ar y pryd ar gael ym mhob sesiwn. Bydd sesiynau'n para oddeutu 45 munud yr un, gweler amserlen y Llwybr Cerdd am fanylion. Cofrestrwch ar gyfer band arddwrn trwy https://mwldan.ticketsolve.com/shows/873610828?locale=en-GB

  • CDG19-DaybyDay-FBPost1.jpg
  • CDG19-DaybyDay-FBPost2.jpg
  • OV-Cardigan2019–Website-02b.png

OTHER VOICES CARDIGAN | LLEISIAU ERAILL ABERTEIFI

1st & 2nd November 2019 // 1af & 2ail Tachwedd 2019

Other Voices, Ireland’s internationally acclaimed music festival and music television programme, is thrilled to announce that it will be coming to Cardigan, Ceredigion this autumn.

On 1st and 2nd November Other Voices makes its way from Dingle on the west coast of Ireland to Cardigan on the west coast of Wales, for a phenomenal weekend of music which celebrates the longstanding cultural and musical ties between these Celtic regions. Over the two-day event Other Voices Cardigan will showcase an incredible line-up of over 45 free musical and cultural events in intimate venues and atmospheric spaces throughout Cardigan, hosted by Huw Stephens and presented in partnership with Theatr Mwldan and Triongl. 

 

 “It’s been a long and cherished ambition of Other Voices to collaborate with our Welsh neighbours with whom we share so much, creatively and culturally. Our shared belief is that our collaboration will be of great benefit and advantage to both Dingle and Cardigan, Ireland and Wales,” says Philip King, Founder, Other Voices. 

Wales’ Deputy Minister for Culture, Sport and Tourism Lord Elis-Thomas said: "This year for the first time, Visit Wales have introduced elements of the Irish language into the Year of Discovery marketing campaign, signifying our long and special relationship as nations. Our connections with Ireland are extremely important - the Republic is our closest European neighbour, one of our most important cultural and economic partners and Other Voices is a splendid addition to what is an already burgeoning calendar of internationally acclaimed festivals in Wales.” 

The Consul General of Ireland in Wales, Denise Hanrahan, said: “We are absolutely delighted that the renowned Other Voices Festival is coming to Wales this year for the first time, and so soon after the re-opening of the Irish Consulate General. Ireland and Wales share a very special bond and relationship which has deep historical roots. Our cultural connections are at the heart of this relationship, and Other Voices Cardigan will provide an ideal showcase and meeting place to further strengthen these vibrant and modern links.”

“We’re thrilled that Other Voices have chosen to add Cardigan to their global family, a town with many similarities to Other Voices original home in Dingle, both culturally vibrant towns on the western edges of their respective countries,” says Dilwyn Davies, CEO of Theatr Mwldan. “It’s an incredible honour and a moving tribute to the wonderful town of Cardigan to have been chosen as the first ever Other Voices location in Wales. It reinforces the sense of Cardigan’s resurgence as a place where art, culture, creativity and environment form the very foundations of our community.”

Other Voices Cardigan is staged with the support and investment of Welsh Government and The ​Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht, and is produced by South Wind Blows in partnership with Theatr Mwldan and Triongl. The event will be filmed by Triongl for later broadcast on S4C.

--------------------------------------------------------------------------

Mae Lleisiau Eraill, gŵyl gerdd a chyfres o raglenni cerdd o Iwerddon, sydd wedi eu clodfori'n rhyngwladol, yn falch iawn o gyhoeddi y bydd yn dod i Aberteifi, Ceredigion yr hydref hwn. 

Ar y 1af a'r 2ail o Dachwedd bydd Lleisiau Eraill yn teithio o Dingle ar arfordir gorllewin Iwerddon i Aberteifi ar arfordir gorllewin Cymru, am benwythnos rhyfeddol o gerddoriaeth sy'n dathlu'r cysylltiadau cerddorol a diwylliannol hirsefydlog rhwng yr ardaloedd Celtaidd hyn. Dros y digwyddiad 2 ddydd, bydd Lleisiau Eraill - Aberteifi yn cyflwyno casgliad aruthrol o dros 45 o ddigwyddiadau cerddorol a diwylliannol, yn rhad ac am ddim, mewn lleoliadau bychain, cartrefol a mannau eraill sy'n llawn naws ar draws Aberteifi, gyda Huw Stephens yn llywyddu ac mewn partneriaeth â Theatr Mwldan a Triongl. 

​ 'Mae wedi bod yn ddyhead annwyl gan Lleisiau Eraill ers tro i gydweithio â'n cymdogion yng Nghymru, yr ydym yn rhannu cymaint â nhw, yn greadigol ac yn ddiwylliannol. Ein cred gyffredin yw y bydd ein cydweithredu o fudd ac o fantais mawr i Dingle ac i Aberteifi, Iwerddon a Chymru,' meddai Philip King, Sylfaenydd, Lleisiau Eraill.

Dywedodd Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth Llywodraeth Cymru Dafydd Elis-Thomas AC: “Eleni am y tro cyntaf, mae ‘Ymweld â Chymru’ wedi cyflwyno elfennau o’r Wyddeleg i’r ymgyrch farchnata ‘Blwyddyn Darganfod’, gan arwyddo ein perthynas hir ac arbennig fel cenhedloedd. Mae ein cysylltiadau ag Iwerddon yn hynod bwysig - y Weriniaeth yw ein cymydog agosaf yn Ewrop, un o'n partneriaid diwylliannol ac economaidd pwysicaf ac mae Lleisiau Eraill yn ychwanegiad ysblennydd i'r hyn sydd eisoes yn galendr cynyddol o wyliau o fri rhyngwladol yng Nghymru.”

Dywedodd Prif Gonswl Iwerddon yng Nghymru, Denise Hanrahan: “Rydym wrth ein bodd bod yr Ŵyl Lleisiau Eraill enwog yn dod i Gymru eleni am y tro cyntaf, ac mor fuan ar ôl ailagor Conswl Cyffredinol Iwerddon. Mae Iwerddon a Chymru yn rhannu cwlwm a pherthynas arbennig iawn sydd â gwreiddiau hanesyddol dwfn. Mae ein cysylltiadau diwylliannol wrth wraidd y berthynas hon, a bydd Lleisiau Eraill Aberteifi yn darparu man arddangos a chyfarfod delfrydol i gryfhau'r cysylltiadau bywiog a modern hyn ymhellach."

'Rydym wrth ein bodd bod Lleisiau Eraill wedi dewis ychwanegu Aberteifi at eu teulu byd-eang, tref sy'n debyg mewn nifer o ffyrdd i gartref gwreiddiol Lleisiau Eraill yn Dingle, y ddwy yn drefi diwylliannol bywiog ar gyrion gorllewinol eu gwledydd priodol,’ meddai Dilwyn Davies, Prif Swyddog Gweithredol Theatr Mwldan. 'Mae'n fraint o'r mwyaf ac yn deyrnged deimladwy i dref hyfryd Aberteifi ei bod wedi cael ei dewis fel y lleoliad Lleisiau Eraill cyntaf yng Nghymru, a dim ond yr ail ym Mhrydain. Mae'n atgyfnerthu'r ymdeimlad o adfywiad yn Aberteifi fel man lle mae celf, diwylliant, creadigedd ac amgylchedd yn ffurfio sylfeini ein cymuned'.

Caiff Lleisiau Eraill - Aberteifi ei chyflwyno gyda chymorth a buddsoddiad Llywodraeth Cymru a’r Adran Diwylliant, Treftadaeth a’r Gaeltacht, a chaiff ei chynhyrchu gan South Wind Blows mewn partneriaeth â Theatr Mwldan a Triongl. Caiff y digwyddiad ei ffilmio gan Triongl er mwyn ei ddarlledu yn nes ymlaen ar S4C.

  • Cardigan town

Joining us in Cardigan? We've put together some information on how you can get there from Ireland or the UK, and where to stay when you arrive!

GETTING TO CARDIGAN

ACCOMMODATION

Every year, a lot of people wonder why Other Voices doesn't sell tickets for the Church performances.

WHY OTHER VOICES DOESN'T SELL TICKETS

--------------------------------------------------------------------------------

Yn ymuno â ni yn Aberteifi? Rydym wedi casglu ynghyd ychydig wybodaeth ynghylch sut i gyrraedd yno o Iwerddon neu’r DU, a ble i aros ar ôl cyrraedd!

Cyraedd yma

Llety

Bob blwyddyn, mae llawer ohonoch chi'n pendroni ynghylch pam nad ydyn ni'n gwerthu tocynnau ar gyfer Lleisiau Eraill.

PAM NAD YW LLEISIAU ERAILL YN GWERTHU TOCYNNAU?

Press contact | Cyswllt y Wasgtamsin@mwldan.co.uk

  • OV-Cardigan2019–Twitter-Feed-02.png